Συμβούλιο του Νέου Μεξικού για το Άσθμα

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Νέοι Μεξικανοί με άσθμα επιτυγχάνουν υγιή αποτελέσματα και υψηλή ποιότητα ζωής.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Εργαζόμαστε συλλογικά για να μειώσουμε τις ανισότητες στην υγεία του άσθματος και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων των Νεομεξικανών που ζουν με άσθμα.

Το άσθμα είναι μια σοβαρή χρόνια πρόκληση για την υγεία που το Πρόγραμμα Ελέγχου Άσθματος προσπαθεί να αντιμετωπίσει στην πολιτεία μας. Η δέσμευση των εργαζομένων στην κοινοτική υγεία (CHW) που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας για τη μείωση της επιβάρυνσης είναι ένας κρίσιμος σύνδεσμος και το CDC αναγνωρίζει τη θετική επίδραση που μπορούν να έχουν τα CHW στην παροχή βοήθειας σε οικογένειες με αυτοδιαχείριση άσθματος και μετριασμό των περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι σχέσεις που έχουν οι CHW με τις κοινότητές τους τους επιτρέπουν να λειτουργούν ως σημαντικός σύνδεσμος μεταξύ της κλινικής και των σχολείων και να μειώνουν τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα μέσα στο σπίτι.

Στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κατανόηση μεταξύ των CHW. Μαθαίνοντας τις βασικές εκπαιδευτικές έννοιες της αυτοδιαχείρισης του άσθματος και του άσθματος, ώστε να είναι σε θέση να διδάξουν σε παιδιά και ενήλικες με άσθμα και τις οικογένειές τους πώς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη νόσο τους χρησιμοποιώντας πρακτικές αυτοδιαχείρισης άσθματος βασισμένες σε στοιχεία.

Ελάτε μαζί μας για μια 12ωρη εκπαίδευση για CHW για να μάθουν αποτελεσματικές στρατηγικές για τη μείωση της επιβάρυνσης του άσθματος. Το μάθημα θα αποτελείται από 5 εικονικές συναντήσεις και 5 ώρες καθοδηγούμενης αυτο-ρυθμιστικής μάθησης. Δείτε το συνημμένο φυλλάδιο για ημερομηνίες και ώρες.

Οι μαθησιακοί στόχοι θα καλύπτουν:

  • Κατανόηση της επιβάρυνσης του άσθματος
  • Άσθμα και επιπτώσεις μιας χρόνιας νόσου
  • Στρατηγικές ενεργοποίησης και περιβαλλοντικού ελέγχου
  • Αυτοδιαχείριση άσθματος και Σχέδιο Δράσης για το Άσθμα
  • Ενδυνάμωση των οικογενειών και επίδραση στον θετικό συντονισμό της φροντίδας

Ευκαιρία χρηματοδότησης του Προγράμματος Ελέγχου Άσθματος του Υπουργείου Υγείας του Νέου Μεξικού.

(NMACP) ζητά μια κρατική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ελέγχου του άσθματος με πρωτοβουλίες που βασίζονται σε στοιχεία. Το NMACP ενδιαφέρεται να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το άσθμα που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των Νεομεξικανών με άσθμα. Το NMACP αναγνωρίζει ότι μια προσέγγιση πολλαπλών συστατικών για τον έλεγχο του άσθματος είναι πιο αποτελεσματική από τις μεμονωμένες στρατηγικές που εφαρμόζονται μεμονωμένα και είναι ενθουσιασμένοι για την υποστήριξη της εργασίας των εταίρων σε όλη την πολιτεία. Όσοι έχουν υπάρχουσες ή νέες ιδέες για προγραμματισμό ενθαρρύνονται να υποβάλουν αιτήσεις. Το NMACP υποστηρίζει την πρόοδο προς την επέκταση της εμβέλειας, της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ελέγχου του άσθματος ενισχύοντας την ηγεσία και άλλα βασικά στοιχεία υποδομής και επεκτείνοντας τις έξι στρατηγικές EXHALE των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (https://www.cdc.gov/asthma/exhale/index.htm).